ТЕСТ

Портал працює в тестовому режимі. Надайте свої пропозиції, як зробити його ще кращим.

  • Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Звернення до роботодавців

Соціально - трудові  відносини є одним із головних чинників забезпечення ефективної виробничої діяльності,  підвищення добробуту громадян,  стабільного фінансово-економічного стану,  соціального миру й злагоди як у суспільстві, так і в окремому колективі на підприємстві, установі,  організації.

Повноважними  представниками працівників у відносинах  з  роботодавцями  являються  професійні спілки, які водночас є захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів. 

Взаємопорозуміння роботодавця  з профспілками і спільне вирішення   питань щодо забезпечення належних умов та гідної оплати праці  працівників сприятиме попередженню виникнення у колективі соціальної напруги, плинності кадрів, індивідуальних та колективних спорів.  

Але, іноді роботодавцями порушуються вимоги чинного законодавства щодо прав та гарантій діяльності профспілок, вживаються неправомірні дії шляхом тиску на працівників – примушуванням  їх під загрозою звільнення виходити з профспілки та забороною перераховувати членські профспілкові внески;   незаконним звільненням або притягненням до дисциплінарної відповідальності голів первинних профспілкових організацій та членів профкому;  зміною на гірше умов   праці профспілок; не забезпеченням безготівкового перерахування профспілкових внесків тощо. 

Звертаємось до Вас з проханням не допускати виникнення подібних явищ на Вашому підприємстві  і  нагадуємо про основні визначені чинним законодавством права і гарантії профспілок щодо захисту трудових, соціально-економічних прав, інтересів працівників та обов’язки роботодавців  відносно  діяльності профспілок.

  

Права профспілки, профспілкового комітету щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників

 

1. Громадяни України мають право на основі вільного   волевиявлення   без будь-якого дозволу   створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на   умовах і в порядку визначених, їх статутами, брати  участь у роботі профспілок. (ст.6 Закону України "Про професійні спілки їх права та  гарантії діяльності"  -  далі ЗУпП).

2. Для реалізації повноважень профспілок, передбачених ЗУпП, члени виборних органів профспілкових організацій підприємств, установ і організацій, вищестоящих профспілкових органів, а також повноважні представники цих органів мають право: 

• безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в  установі, організації,  де  працюють члени профспілок;

• вимагати і одержувати від власника або уповноваженого ним органу, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та   пояснення щодо   умов праці, виконання колективних договорів,   додержання   законодавства про працю  та  соціально-економічних прав працівників;

• безпосередньо звертатися в усній або письмовій формі до власника    або уповноваженого ним органу, посадових осіб з профспілкових питань;

• розміщувати власну  інформацію у приміщеннях і на території   підприємства, установи, організації в доступних для працівників місцях;

• перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів на соціальні і культурні заходи (ст.248 КЗпП).

3. Право  на  ведення  переговорів  і   укладення    колективних договорів,  угод  від  імені  найманих    працівників    надається професійним спілкам, об'єднанням профспілок в  особі  їх  виборних органів або іншим представницьким організаціям трудящих, наділеним трудовими колективами відповідними повноваженнями ( ст.4 ЗУпП).

4. Профспілки, їх об'єднання беруть участь у розробленні державної полі-тики зайнятості населення, державних та територіальних програм зайнятості, проводять спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, їх об'єднан¬нями, а також з органами виконавчої влади та органами місцевого самовря¬дування, пропонують заходи щодо соціального захисту членів профспілок, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ, організацій, здійснюють контроль за виконанням законодавства про зайнятість  (ст.22 ЗУпП).

5. Профспілки, їх об'єднання мають право представляти інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори.

6. Профспілки, їх об'єднання мають право представляти інтереси праців-ників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством. Пред¬ставники профспілок беруть участь у діяльності примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (ст.26 ЗУпП).

 

Обов’язки роботодавця щодо діяльності профспілок:

 

1. Сприяти створенню належних умов для діяльності профспілкових організацій,  що діють на підприємстві, в установі або організації.

      Надавати  для   роботи  виборного профспілкового  органу  та проведення   зборів   працівників   приміщень  з  усім  необхідним обладнанням,   зв'язком,   опаленням,   освітленням,  прибиранням, транспортом,   охороною   у  порядку, передбаченому  колективним  договором   (  ст.42 ЗУпП). 

2. За наявності  письмових  заяв  працівників,  які  є   членами профспілки,      щомісячно  і  безоплатно  утримувати  із заробітної плати та перераховувати  на  рахунок  профспілки  членські профспілкові   внески   працівників   відповідно   до   укладеного колективного договору чи окремої угоди в  терміни,  визначені  цим договором.  Роботодавець  не  має  права затримувати перерахування зазначених коштів. Спори,  пов'язані  з невиконанням власником або уповноваженим ним органом цих обов'язків, розглядаються у судовому порядку(cт.249 КЗпП).

3. Відраховувати  кошти  первинним  профспілковим  організаціям  на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу  в  розмірах, передбачених колективними договорами та угодами, але  не  менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці відповідно до Закону України "Про  професійні  спілки,  їх  права  та   гарантії  діяльності" (cт.250 КЗпП).

4. В  тижневий строк надавати на запити профспілок,  їх об'єднань інформацію щодо умов та оплати праці працівників,  соціально-економічного розвитку підприємства,   установи,  організації  та  виконання  колективних договорів  і  угод.

5. У разі   затримки  виплати  заробітної  плати  надати  письмовий  дозвіл  на  отримання  в банках інформації  про наявність коштів на рахунках підприємства, установи,  організації чи отримати  таку інформацію в банках і надати її профспілковому  органу. 

У разі відмови роботодавця надати  необхідну  інформацію  чи  дозвіл  на отримання  інформації  його  дії  або  бездіяльність  можуть  бути оскаржені до суду (ст.251КЗпП).