ТЕСТ

Портал працює в тестовому режимі. Надайте свої пропозиції, як зробити його ще кращим.

  • Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Статут міста

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням 27 сесії міської ради VII

скликання від 26.01.2017 № 611-МР

CТАТУТ

територіальної громади

м. Охтирки

(нова редакція)

м. Охтирка 2017

 

ПРЕАМБУЛА

Цей статут, відповідно до Конституції і законів України, закріплює

систему місцевого самоврядування міста Охтирки, форми та порядок

здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста

Охтирки, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого

самоврядування міста Охтирки, статус органів самоорганізації населення.

Місцеве самоврядування в місті Охтирці (надалі для цілей цього Статуту

використовується – міське самоврядування) – це визнане та гарантоване

державою право та реальна здатність територіальної громади міста (надалі для

цілей цього Статуту використовується міська громада) самостійно або під

відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування

вирішувати питання міського значення в межах Конституції і законів України.

Міське самоврядування здійснюється міською громадою безпосередньо

або через органи місцевого самоврядування міста.

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1.1. Загальна характеристика міста

Стаття 1.1.1.

Місто Охтирка є самостійною адміністративно-територіальною

одиницею – міським населеним пунктом, у межах якої громада здійснює міське

самоврядування, свою комунальну власність та свій місцевий бюджет.

Охтирка – місто обласного значення з 1975 року, засноване 29 вересня

1641 року селянами та козаками – вихідцями з Правобережної України. Саме на

цю дату приходиться перша письмова згадка про поселення, що вірогідно

дістало свою назву від однойменної річки, яка протікає через центральну

частину міста.

Місто Охтирка розташоване на лівому березі р. Ворскли в 83 км від

обласного центру – м. Суми. Через місто Охтирку проходять автотраси

республіканського значення до міст Харкова, Дніпропетровська, Києва,

Полтави, Запоріжжя, Кривого Рогу.

Залізниця зв’язує місто з магістраллю Харків-Суми.

Населення міста – 52,8 тис. осіб. Земельні ресурси міста складають 2962

га, з них 156,47 га – землі, зайняті промисловими підприємствами, 1438,20 га –

під забудовами.

Місто Охтирка має статус міста обласного значення і згідно з

адміністративно-територіальним устроєм України входить до Сумської області.

Стаття 1.1.2.

Територію, в межах якої здійснюється міське самоврядування,

визначають адміністративні кордони міста, які затверджуються рішенням

міської ради.

Будь-які зміни міської межі, здійснені у відповідності із законодавством,

відображаються в генеральному плані міста.

Стаття 1.1.3.

Розпорядження землею в межах адміністративних кордонів міста

здійснює міська рада при дотриманні прав власників та інших законних

користувачів земельними ділянками.

Рішення про віднесення земель міста до різних категорій: міської

забудови, сільськогосподарського призначення, рекреаційної, тощо –

приймаються міською радою.

Стаття 1.1.4.

З метою раціональної організації міського управління територія міста

поділяється на 10 сотень. Цей поділ встановлено ще за часів козацтва. Він

зберігся і до наших днів, про що символізують 10 променів, які обрамляють

герб міста.

Межі сотень затверджуються рішенням міської ради за поданням

міського голови із врахуванням пропозицій жителів міста.

На території кожної сотні з дозволу міської ради можуть функціонувати

відповідні органи самоорганізації населення.

Стаття 1.1.5.

Утворення чи оголошення в межах адміністративних кордонів міста

територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення

здійснюється у відповідності з законом за рішенням міської ради.

Стаття 1.1.6.

Органи міського самоврядування можуть об’єднуватися з органами

місцевого самоврядування інших міст України в асоціації, фонди, союзи тощо.

Стаття 1.1.7.

Органи міського самоврядування міста, на договірних засадах, можуть

вступати у відносини з органами місцевого самоврядування міст зарубіжних

країн або їх асоціаціями та входити до міжнародних асоціацій (союзів, фондів

тощо) органів місцевого самоврядування.

Стаття 1.1.8.

Асоціаціям та іншим добровільним об’єднанням органів місцевого

самоврядування не можуть передаватися повноваження органів міського

самоврядування.

Стаття 1.1.9.

Територіальна громада міста має свою символіку – герб, прапор,

положення та порядок використання яких затверджуються рішеннями міської

ради.

Стаття 1.1.10.

Пам’ятні дати міста: 15 липня – День явлення Охтирської чудодійної

ікони Божої Матері, 25 серпня – День звільнення міста від фашистської

окупації, 29 вересня – День заснування міста.

Глава 1.2. Правова основа Статуту

Стаття 1.2.1.

Статут міста приймається міською радою двома третинами депутатів від

загального складу ради. Акти органів та посадових осіб міського

самоврядування приймаються у відповідності до законодавства та цього

Статуту.

Дія Статуту поширюється на всю територію міста.

Стаття 1.2.2.

Статут відповідає положенням Конституції України, Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні» та іншим законам України, указам

Президента України і постановам Кабінету Міністрів України.

У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та

законам України, указам Президента України та постановам Кабінету Міністрів

України діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили.

Стаття 1.2.3.

Тлумачення положень Статуту може давати лише міська рада. Рішення

міської ради, в яких дається тлумачення цього Статуту, є обов’язковими для

застосування і виконання в межах території міста.

Стаття 1.2.4.

Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється міською радою.

Рішення міської ради про внесення змін і доповнень до Статуту

приймаються двома третинами депутатів від загального складу міської ради.

Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до

міської ради групою депутатів ради (підписані щонайменше десятьма

депутатами), міським головою або групою жителів міста в порядку місцевої

ініціативи (підписані не менш як 500 жителями міста).

Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у

відповідність до положень Конституції та законів України, указів Президента

України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться міською радою за

пропозицією міського голови в двомісячний термін після набуття чинності

цими актами (або в строки, визначені цими актами).

Глава 1.3. Взаємовідносини органів та посадових осіб міського

самоврядування з органами державної влади, установами, підприємствами

і організаціями

Стаття 1.3.1.

Взаємовідносини органів та посадових осіб міського самоврядування з

органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію міста,

базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення

здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста і

реалізації в місті функцій виконавчої влади.

Органи і посадові особи міського самоврядування здійснюють функції

міського самоврядування незалежно від органів виконавчої влади.

Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в

законну діяльність органів та посадових осіб міського самоврядування, а також

вирішувати питання, віднесені Конституцією та законами України до

повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування, крім випадків

виконання делегованих їм міською радою повноважень, та в інших випадках,

передбачених законом.

Органи і посадові особи міського самоврядування підконтрольні з

питань здійснення ними наданих законом повноважень органів виконавчої

влади відповідним органам виконавчої влади.

Міський голова відповідає за організацію зв’язків органів і посадових

осіб міського самоврядування з органами виконавчої влади.

Стаття 1.3.2.

Органи і посадові особи міського самоврядування сприяють міським

органам судової влади і прокуратури в їх діяльності, надають в передбачених

законодавством випадках допомогу в здійсненні їх функцій.

Міський голова або за його дорученням інша посадова особа відповідає

за організацію зв’язків органів і посадових осіб міського самоврядування з

органами судової влади і прокуратури.

Стаття 1.3.3.

Взаємовідносини органів і посадових осіб міського самоврядування з

підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на території

міста, базуються на суворому дотриманні законодавства і визначаються

формою власності підприємств, установ і організацій.

У відношенні до підприємств, установ і організацій, що перебувають у

комунальній власності міської громади, відповідні органи і посадові особи

міського самоврядування здійснюють наступні функції:

- утворюють, реорганізують, перепрофілюють та ліквідують

підприємства, установи і організації комунальної власності міської громади в

порядку, визначеному чинним законодавством; призначають та звільняють з

посади їх керівників;

- визначають цілі, функції, організаційні форми і порядок діяльності та

затверджують статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;

- встановлюють в порядку і в межах, визначених законодавством,

тарифи щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг,

які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності міської

громади;

- приймають рішення в межах, визначених законодавством, про

відчуження об’єктів комунальної власності;

- встановлюють для підприємств, установ та організацій, що належать до

комунальної власності міської громади, розмір частки прибутку, яка підлягає

зарахуванню до міського бюджету;

- контролюють ефективність і законність використання майна

комунальних підприємств, установ і організацій міста в порядку, визначеному

чинним законодавством;

- інші функції, передбачені чинним законодавством.

З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у

комунальній власності міської громади, органи і посадові особи міського

самоврядування будують свої відносини на договірній та податковій основі.

При цьому, органи і посадові особи міського самоврядування в межах своїх

повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати

наступні рішення щодо:

- надання фінансової допомоги у вигляді субвенцій з міського бюджету

Державному бюджету за рахунок вільного залишку або перевиконання дохідної

частини загального фонду за умови відсутності заборгованості міського

бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату;

- встановлення відповідно до чинного законодавства норм і правил

ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної

безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку міста;

- залучення підприємств, установ і організацій незалежно від форм

власності та підприємців до участі в комплексному соціально-економічному

розвитку міста;

- розміщення замовлень на виробництво продукції, виконання робіт

(послуг), необхідних для міської громади;

- залучення підприємств, установ та організацій, що не належать до

комунальної власності міської громади, до участі в обслуговуванні населення

засобами транспорту і зв’язку;

- залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форм

власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і

промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції

об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

- інших передбачених чинним законодавством питань.

(Зміни внесені згідно рішення 27 сесії 7 скликання

Охтирської міської ради від 26.01.2017 року № 611-МР)

РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 2.1. Загальні засади формування і функціонування системи

міського самоврядування

Стаття 2.1.1.

Система міського самоврядування визначається Конституцією України,

Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».

Система міського самоврядування включає:

- міську громаду – первинний суб’єкт міського самоврядування, яка

може безпосередньо вирішувати будь-яке питання, віднесене Конституцією та

законами України до відання міського самоврядування;

- міську раду – представницький орган міського самоврядування;

- міського голову;

- виконавчі органи міської ради;

- органи самоорганізації населення.

Стаття 2.1.2.

Розмежування повноважень між елементами системи міського

самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України та

цього Статуту.

Глава 2.2. Територіальна громада міста

Стаття 2.2.1.

Територіальну громаду міста складають жителі міста.

Стаття 2.2.2.

Реєстрація жителів міста здійснюється у порядку, визначеному

законодавством.

Відомості реєстрації передаються у виконавчий комітет міської ради у

порядку та строки, визначені чинним законодавством.

Стаття 2.2.3.

Право на участь у здійсненні міського самоврядування в повному об’ємі

здійснюють члени міської громади – громадяни України, які досягли 18-річного

віку та не визнані судом недієздатними. Вони мають право обирати органи і

посадових осіб місцевого самоврядування, бути обраними або призначеними до

органів місцевого самоврядування або їх посадовими особами, брати участь у

місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання та

користуються іншими передбаченими Конституцією і законами України та цим

Статутом, правами на участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 2.2.4.

Особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою

міста та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний

розвиток міста, за рішенням міської ради може бути присвоєно звання

«Почесний громадянин міста Охтирки».

Звання почесного громадянина міста присвоюється незалежно від

громадянства особи та місця її проживання.

Підстави та порядок присвоєння звання почесного громадянина міста,

його статус визначаються Положенням про почесне громадянство міста, яке

затверджується рішенням міської ради.

Міська рада може засновувати відзнаки, якими нагороджуються жителі

міста, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства,

які мають значні заслуги перед містом та внесли суттєвий вклад в соціально-

економічний та культурний розвиток міста.

Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус

осіб, нагороджених цими відзнаками, встановлюються Положенням про

відзнаки міста, яке затверджується рішенням міської ради.

Стаття 2.2.5.

Жителі міста здійснюють своє право на місцеве самоврядування

безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.

Стаття 2.2.6.

Право жителів міста брати участь у здійсненні місцевого

самоврядування може бути реалізовано в наступних формах:

- місцевий референдум;

- вибори депутатів міської ради, депутатів Сумської обласної ради та

міського голови (місцеві вибори);

- загальні збори громадян за місцем проживання;

- колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і

посадових осіб міського самоврядування;

- громадські слухання;

- місцеві ініціативи;

- участь у роботі органів місцевого самоврядування, органів

самоорганізації населення та робота на виборних посадах міського

самоврядування;

- інші не заборонені законом, форми.

Стаття 2.2.7.

Вищими формами безпосереднього здійснення міською громадою

місцевого самоврядування є місцевий референдум і місцеві вибори.

Глава 2.3. Місцевий референдум

Стаття 2.3.1.

Місцевий референдум – це прийняття рішення з питань, віднесених

Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування,

шляхом прямого волевиявлення жителів міста, які мають право голосу.

Жителі міста беруть участь у місцевих референдумах.

Місцевий референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення

міською громадою важливих питань, віднесених до відання місцевого

самоврядування.

На міський референдум не можуть бути винесені питання, віднесені

законом до відання органів державної влади, а також питання затвердження

міського бюджету та встановлення місцевих податків.

Питання, які не віднесені чинним законодавством до відання міського

самоврядування, але мають важливе значення для міської громади, соціально-

економічного та культурного розвитку міста, можуть бути винесені на міський

консультативний референдум, наслідки якого не мають обов’язкового

характеру.

Стаття 2.3.2.

Участь у міському референдумі є вільною. Ніхто і ні в якій формі не

може бути примушений до участі у міському референдумі.

Стаття 2.3.3.

Рішення про проведення міського референдуму приймає міська рада на

вимогу депутатів міської ради.

Міський референдум за місцевою ініціативою проводиться на вимогу не

менш як 10 % жителів міста, які постійно проживають на даній території і

мають право голосу.

Стаття 2.3.4.

Порядок підготовки та проведення міського референдуму визначається

законом.

Стаття 2.3.5.

Рішення міського референдуму вважається прийнятим, якщо за нього

проголосувало більше половини жителів міста, які взяли участь у голосуванні.

Рішення міського референдуму не потребує затвердження будь-яким

органом чи посадовою особою міського самоврядування або державної влади.

Рішення міського референдуму та результати голосування публікуються

комісією з проведення міського референдуму протягом десяти днів після його

проведення.

Рішення міського референдуму набувають чинності з моменту

опублікування.

Про результати голосування на консультативному міському

референдумі міський голова у десятиденний термін інформує органи і

посадових осіб, до відання яких віднесені питання, що були предметом

консультативного референдуму.

попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до відання ради та для

здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчих органів.

До складу постійної комісії входять її голова, члени комісії і секретар.

Перелік постійних комісій та їх персональний склад визначаються

новообраною міською радою на першій сесії.

Постійні комісії за дорученням міської ради або за власною ініціативою

попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і

культурного розвитку міста, міського бюджету, звіти про виконання програм і

бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей

господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які

виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують

висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і

співдоповідями.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які

пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження

міською радою, готують висновки з цих питань.

Постійні комісії за дорученням міської ради, секретаря або за власною

ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та

виконавчому комітету органів, підприємств, організацій і установ комунальної

власності, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх

керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за

виконанням рішень ради.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, мають право

отримувати від керівників органів підприємств, установ і організацій,

зазначених у частині шостій цієї статті, необхідні матеріали і документи (крім

документів, порядок ознайомлення з якими регламентується законодавством).

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову

комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам

комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями

громадян, підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами,

організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. В разі

відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої

повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії

або секретар комісії.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і воно є

правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина від загального

складу комісії.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують

висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії

приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються

головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем

комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду

органами підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами,

яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути

повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Постійна комісія для розробки проектів рішень ради може створювати

підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості,

вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних

комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови,

секретаря ради розглядатися комісіями на спільних засіданнях.

Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед міською радою.

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи

постійних комісій визначаються регламентом міської ради та Положенням про

постійні комісії, що затверджуються радою.

З метою підготовки і попереднього розгляду окремих питань, які мають

важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста,

міська рада утворює тимчасові комісії, які здійснюють повноваження,

передбачені цим Статутом для постійних комісій.

Стаття 3.3.2.

Депутати міської ради можуть об’єднуватися у депутатські групи,

фракції, клуби та інші добровільні депутатські об’єднання, які утворюються на

постійній чи тимчасовій основі.

Порядок утворення та реєстрації депутатських об’єднань, їх

повноваження визначаються регламентом міської ради.

Стаття 3.3.3.

Посадовою особою міської ради, яка відповідає за організацію її роботи,

є секретар ради.

Секретар ради обирається міською радою за пропозицією міського

голови з числа її депутатів на строк повноважень ради відкритим або таємним

голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати

свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою

діяльністю.

Глава 3.4. Міський голова

Стаття 3.4.1.

Міський голова є головною посадовою особою міської громади.

Міський голова за посадою очолює виконавчий комітет міської ради та

головує на засіданнях міської ради.

Міський голова обирається жителями міста, які мають право голосу,

строком на п’ять років шляхом вільних виборів на основі загального, прямого,

рівного виборчого права при таємному голосуванні.

Міським головою може бути обраний будь-який житель міста, який має

право голосу.

Порядок обрання міського голови визначається законодавством.

(Зміни внесені згідно рішення 27 сесії 7 скликання

Охтирської міської ради від 26.01.2017 року № 611-МР)

Стаття 3.4.2.

Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення

міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його

обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно

до закону особи.

Міський голова, одягнений в мантію, складає на пленарному засіданні

міської ради присягу наступного змісту:

„Я, (ім’я та прізвище), волею територіальної громади міста Охтирки

обраний міським головою, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю

на вірність народу України. Зобов’язуюсь суворо дотримуватись Конституції

України і законів України, усіма своїми справами дбати про благо міста і

добробут його мешканців, обстоювати права, свободи і законні інтереси

громадян, підносити авторитет міста Охтирки як у державі, так і за її межами ”.

Якщо вибори міського голови проведені одночасно з виборами

депутатів, то присяга складається ним на першому пленарному засіданні

новообраної ради після складання присяги депутатами ради.

Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково на

підставах і в порядку, передбаченими законодавством.

Повноваження міського голови припиняються достроково міською

громадою шляхом міського референдуму. Рішення про проведення міського

референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови

приймається міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш

як однієї десятої частини жителів міста, що проживають на території міста і

мають право голосу.

Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у

випадках:

- його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним

повноважень голови;

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо голови;

- визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошеним

таким, що помер;

- припинення його громадянства;

- порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з

іншою роботою (діяльністю), встановлених законодавством;

- його смерті.

У разі дострокового припинення повноважень міського голови

проводяться вибори міського голови замість того, який вибув у порядку,

передбаченому законодавством.

При достроковому припиненні повноважень міського голови і до

моменту вступу на посаду новообраного голови його обов’язки з організації

роботи міської ради здійснює за рішенням ради секретар ради, а з організації

роботи виконавчого комітету ради – перший заступник міського голови з

виконавчої роботи.

Стаття 3.4.3.

Міський голова, в межах своїх повноважень, видає розпорядження.

Стаття 3.4.4.

На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів

міської ради, передбачені законом про статус депутатів місцевих рад, якщо

інше не встановлено законом.

Стаття 3.4.5.

Міський голова має першого заступника та заступників з виконавчої

роботи, кількість яких визначається міською радою.

Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів

призначаються та звільняються з посади у порядку, визначеному чинним

законодавством.

Розподіл обов’язків між заступниками міського голови з питань

діяльності виконавчих органів здійснюється міським головою та виконавчим

комітетом міської ради.

Глава 3.5. Виконавчий комітет міської ради

Стаття 3.5.1.

Виконавчий комітет утворюється міською радою на період її

повноважень у складі міського голови, заступників міського голови, секретаря

міської ради, керуючого справами виконавчого комітету та інших осіб за

поданням міського голови з числа керівників виконавчих органів ради,

представників громадськості, підприємств, установ і організацій міста.

Після закінчення повноважень ради її виконавчий комітет здійснює свої

повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Очолює та здійснює керівництво виконавчим комітетом міський голова.

В разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цих повноважень -

один із заступників міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

Виконавчий комітет є юридичною установою, має свою гербову печатку

та інші реквізити юридичної особи.

(Зміни внесені згідно рішення 27 сесії 7 скликання

Охтирської міської ради від 26.01.2017 року № 611-МР)

Стаття 3.5.2.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою.

Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою

за пропозицією міського голови.