ТЕСТ

Портал працює в тестовому режимі. Надайте свої пропозиції, як зробити його ще кращим.

  • Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Програма зайнятості населення м. Охтирка на 2006-2007 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО: Рішенням тридцять першої сесії

міської ради четвертого скликання

від 22 грудня 2005 року

П Р О Г Р А М А

зайнятості населення м.Охтирка

на 200 6-2007 р.р.

І. Основні підсумки виконання завдань і заходів, передбачених річними програмами зайнятості населення, у 2003 - 2005 роках

Реалізація заходів щодо виконання в місті Програми діяльності Кабінету Міністрів України, регіональних комплексних програм та програм соціально - економічного розвитку міста на 2003 – 2005 р.р. дозволили в останні роки закріпити ряд позитивних тенденцій розвитку економіки міста.

Програмою соціально-економічного розвитку міста на 2005 рік передбачалось збільшення обсягів промислового виробництва м. Охтирка на 3,8 %, але на кінець поточного року допущено їх зниження. Якщо, для 2003р. характерне нарощування темпів зростання обсягів виробництва в цілому по місту (105,5%), у І півріччі 2004 р. утримувались високі темпи зростання (в січні – 111,7%, травні – 108%, червні – 107,3%), то починаючи з серпня 2004 р. темпи промисловості почали різко сповільнюватися і за 2004 р. темп росту випуску продукції в порівнянні з попереднім роком склав лише 102,2%, а у 2005 році очікується 99,1%.

На зниження обсягів виробництва в цілому по місту впливає спад обсягів виробництва продукції НГВУ “Охтирканафтогаз”, питома вага якого в загальному обсязі складає 89%. Керівництвом ВАТ “Укрнафта” і НГВУ “Охтирканафтогаз” намічені заходи щодо стабілізації видобутку нафти і газу, що дозволить до кінця 2005 року збільшити темпи обсягів виробленої продукції в порівняльних цінах не менше 101,9%. Однак виконання запланованих показників знаходиться в залежності від стану відведення земельних ділянок під будівництво експлуатаційних свердловин на нафту і газ.

На сповільнення темпів зростання промислового виробництва в цілому по місту вплинуло і скорочення обсягів виробництва в машинобудуванні .

На ВАТ “Нафтопроммаш” падіння темпів росту в порівняних цінах у 2005 році проти минулого року становило 88,9%. Це обумовлено частковою втратою ринків збуту лінійно-кабельної продукції, які поновлені наприкінці І півріччя 2005 року та розширені ринки збуту нафтового обладнання.

ВАТ “Охтирсільмаш” проходить процедуру банкрутства. У зв’язку з цим у порівнянні з 2003-2004 роками темпи росту обсягів виробництва промислової продукції у 2005 році по підприємству знизились до 66,4 %.

Слід відмітити нестабільну ситуацію в легкій промисловості . У січні-вересні 2005р. ВАТ “Охтирська швейна фабрика” в основному працювала по давальницькій схемі переробки сировини з фіксованою оплатою послуг. Якщо в 2004 році обсяги виробництва підприємства збільшились в 2,9 рази, то у 2005 році - зменшились на 35,5%. Завантаженість виробничих потужностей склала близько 70,0%. У І кварталі 2005 року підприємство практично не працювало, результатом чого стало погіршення фінансово-економічного стану. До кінця року підприємством має замовлення, що дозволить повністю завантажити виробничі потужності і стабілізувати ситуацію.

Основними причинами зменшення обсягів виробництва в харчовій промисловості являються неплатоспроможність підприємств, втрата ринків збуту готової продукції, недостатність обігових коштів, підвищення цін на енергоносії та сировину (особливо закупівельних цін на м’ясо та молоко).

Останнім часом поліпшилась ситуація в галузі виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, якою в попередні роки допущено значне скорочення обсягів виробництва. У 2005 році у цій галузі вироблено продукції на 10,5% більше, ніж у попередніх роках.

Інвестиційна політика в місті спрямована на створення сприятливих умов для залучення капіталовкладень в економіку міста. З метою активізації роботи по залученню іноземних інвестицій, пошуку інвесторів та вдосконалення роботи з ними, рішенням виконкому міської ради затверджені заходи щодо поліпшення інвестиційної діяльності в місті на 2004-2005 роки.

Аналіз вкладання обсягів інвестицій у розвиток галузей економіки міста за рахунок усіх джерел фінансування свідчить, що протягом останніх двох років у місті спостерігається зниження обсягів інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень), які склали у 2003р. – 77,5%, у 2004р. – 71,1% до попереднього року і становили 175,8 та 150,0 млн.грн. відповідно. Разом з тим, за об’ємами освоєних інвестицій місто займає стабільне друге місце як серед міст обласного підпорядкування, так і в цілому по області.

Найвагомішу частку – 97% усіх інвестицій в основний капітал спрямовано у розвиток промисловості, у тому числі підприємствами добувної промисловості освоєно 98,5%, які направлені на видобування енергетичних матеріалів.

Основним джерелом інвестицій в основний капітал залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 98,2% усіх обсягів.

Значно скоротилась проти відповідного періоду 2005 року питома вага витрат, освоєних за рахунок кредитів та інших позик (з 5% до 0,2%).

Обсяги вкладень у житлове будівництво у 2005 р. порівняно з попереднім роком збільшились майже вдвічі. Аналогічна ситуація склалася і з обсягами підрядних робіт, виконаних власними силами будівельних підприємств і організацій міста: у 2003 році спрацювали зі зниженням на 8,6%, у 2004 році наростили обсяги підрядних робіт на 8,8%.

У поточному році в економіку міста іноземні інвестиції не залучалися. За попередні роки в економічний розвиток міста внесено 1510,2 тис. дол. США іноземних інвестицій, що складає 0,9% до загального обсягу інвестицій по області. У місті працює 6 суб’єктів господарювання з іноземними інвестиціями.

Формування активного ділового середовища сприяло збереженню позитивної тенденції розвитку малого підприємництва. На території міста господарською діяльністю займаються 242 малих підприємств, на яких працює 1890 чол. Впродовж 2005 року зареєстровано 398 фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності (темп росту по відношенню до 2004 р. – 102%).

У 2005 році відбулося збільшення номінальної заробітної плати відносно 2003 та 2004 років на 46,1% і 16,2 % відповідно. Так, до кінця поточного року очікується збільшення середньомісячного розміру заробітної плати по місту до 956 грн., що в 2 рази перевищить розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи (453 грн.) та в 3 рази розмір мінімальної заробітної плати.

Найвищі розміри заробітної плати спостерігаються у працівників, які займаються такими видами економічної діяльності: добувна промисловість (1426 грн.), операції з нерухомістю(1414 грн.), транспорт (884 грн.), будівництво (713 грн.), що в 1,1-1,4 рази перевищує середній рівень заробітної плати за видами економічної діяльності по місту.

У 2005 році поліпшилась ситуація з погашенням заборгованості із заробітної плати. За статистичними даними станом на 1.01.05 р. сума боргу із заробітної плати по місту складала 1515,0 тис.грн. У березні 2005 року керівниками підприємств складено графіки погашення заборгованості із заробітної плати, на підставі яких управлінням праці та соціального захисту населення міськвиконкому розроблений узагальнений графік по місту до кінця 2005 року і встановлено контроль за його виконанням.

За результатами моніторингу виконання графіку станом на 1.10.05 р. сума боргу із заробітної плати склала 854,3 тис.грн, проте як за графіком – 938,7 тис.грн., тобто графік виконується. У порівнянні з початком року заборгованість зменшилась на 56,4 %. Заборгованість із заробітної плати в бюджетній сфері відсутня.

З метою вивчення причин зростання заборгованості по заробітній платі продовжує роботу міська комісія з питань виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї, у 2005 році проведено 13 засідань, у т.ч. 4 виїзних - на ВАТ"Охтирсільмаш", АТ"Нафтопроммаш", ВАТ "Охтирський сиркомбінат" та ВАТ"Охтирська швейна фабрика".

З метою сприяння у вирішенні проблеми погашення заборгованості із заробітної плати за рішеннями комісії у 2005 р. надсилались листи: до прокуратури, арбітражних керуючих підприємств-банкрутів, Господарчого суду у Сумській області, головного управління економіки Сумської облдержадміністрації, Територіальної державної інспекції праці у Сумській області. До того ж, неодноразово надсилались звернення до голів профспілкових комітетів (рад трудових колективів) підприємств - боржників з рекомендацією застосувати надані їм права і повноваження відповідно ст. 33, 38 Закону України “Про профспілки, їх права та гарантії”.

Питання погашення заборгованості із заробітної плати постійно розглядається на засіданнях виконкому – у лютому, квітні, травні 2005 року, на засіданнях сесії міської ради - у травні, липні поточного року.

Значна увага з боку міськвиконкому приділяється питанню зайнятості населення, про що свідчить поліпшення ситуації на ринку праці.

Впродовж 2005 року на фіксованому ринку праці перебувало 3064 чол., що на 150чол. менше, ніж у 2004 році та на 175 чол. менше - у 2003 р. В поточному році до центру зайнятості з питань працевлаштування звернеться 2150 чол., що на 118 чол. менше 2004 року, але на 154 чол. більше, ніж у 2003 році. Прогнозується зменшення пропозиції робочої сили в 2005 році. Очікується працевлаштувати 1460 чол., що майже на рівні 2004 року. За 2005 рік за рахунок створення нових робочих місць буде розширено сферу застосування праці на 1725 осіб, отримають дотації для працевлаштування безробітних на новостворені робочі місця – 37 чол.

Отримають допомогу по безробіттю 548 чол., або 67 %, середній розмір допомоги по безробіттю становить 176 грн.

Ведеться активна робота по сприянню залучення безробітних громадян до підприємницької діяльності. Так, очікується, що в 2005 році отримають одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності - 48 чол. Для майбутніх підприємців організовуються курси цільового призначення по складанню бізнес –планів.

Очікується працевлаштувати 60 чол., які не можуть на рівних умовах конкурувати на ринку праці, на заброньовані робочі місця.

Однією із складових активної політики зайнятості населення є профорієнтаційна робота, мета якої - забезпечити ефективне використання трудового потенціалу особистості. Профорієнтаційна робота проводилась по напрямкам: професійна інформація, професійна консультація, професійний відбір, професійна діагностика. Протягом 2005 року профорієнтаційними послугами скористаються 2750 чол.

Протягом 2005 року в громадських роботах прийме участь 250 чол.

II . Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону та розвитку ринку праці

Основним цільовим завданням на 2006-2007 роки залишається досягнення сталого зростання обсягів виробництва на основі фінансової стабільності, ефективного використання існуючого виробничого потенціалу, адаптації підприємств до ринкових умов, послідовного нарощування інвестиційних ресурсів, підвищення ефективності їх використання.

Враховуючи особливості нашого міста, наявний потенціал, визначено основні пріоритети. У промисловості – це орієнтація на задоволення потреб народного господарства, використання місцевих паливно-енергетичних ресурсів, наявної технологічної бази виробництва, збереження природного середовища і відтворення його ресурсів. Перш за все, це розвиток нафтогазовидобувної промисловості, машинобудування, електроенергетики, харчової промисловості.

Передбачається, що у 2006 році темп росту обсягів промислового виробництва по місту становитиме 103,3 %, у 2007 р. – 102,0 % відносно 2005 року.

Фінансовий та економічний стан підприємств міста знаходиться під постійним контролем виконкому Охтирської міської ради. На його засіданнях щоквартально розглядається питання соціально – економічного розвитку міста, проводиться моніторинг фінансово-економічних показників промислових підприємств міста, які мають значний вплив на економіку міста. Таким чином, за прогнозними даними у 2006 - 2007 роках темп росту прибутку підприємств міста очікується 117,7 %, у т. ч у промисловості - 125,1%, будівництві - 250% у порівнянні до показників 2005 року.

На виконання розпорядження міського голови від 15.03.04 №26-р “Про проведення аналізу збиткової діяльності підприємств, забезпечення повноти сплати податків” управлінням економіки та інвестиційної політики міськвиконкому здійснюється аналіз причин збиткової діяльності підприємств міста, розробляються заходи щодо їх усунення.

Передбачається у 2006 - 2007 роках зменшити загальну збитковість підприємств міста на 9,8 %, у т.ч. промислових - на 4,8%, будівельних - на 50,0%.

Завдяки оновленню виробничих фондів та застосуванню сучасних технологій, постійно вдосконалюється якість та асортимент продукції. У 2005 році відновив виробничу діяльність ВАТ “Охтирський сиркомбінат”, в найближчій перспективі якого планується збільшити обсяги промислової продукції у порівняних цінах на 41,6 %, в натуральному виразі виробництво продукції (масла і сиру) збільшиться на 45,0 %.

На підприємстві ВАТ “Охтирський пивоварний завод” у 2006 - 2007 роках очікується збільшити обсяги виробництва пива та безалкогольних напоїв в середньому на 20 т.дал. або на 3,6%.

В найближчі два роки значна увага приділятиметься залученню інвестицій, а саме роботі з банками, кредитними спілками щодо видачі довгострокових кредитів; інформуванні підприємств про виставки товаровиробників як на місцевому, так і на міжрегіональному рівні; поглибленню контактів та розвитку вигідної співпраці; організації співпраці з інвестиційними компаніями. За прогнозними даними обсяг інвестицій в основний капітал у фактичних цінах у 2006 р. складе 130,0 млн.грн. та 135,0млн.грн. - у 2007 р.

Прогнозується, що у 2006 році фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування по місту складе 1760 тис. грн. проти очікуваних у 2005 році збитків у сумі 2885,0 тис. грн. В 2006 році прогнозується отримати прибуток в сумі 450,0 тис. грн.

Очікується, що у 2006 році приріст заробітної плати в цілому по місту становитиме 11,0 %, в 2007 році – 12,0 %.

Важливим кроком у розв’язанні економічних проблем має стати правове та законодавче забезпечення виробництва і збуту продукції відповідно до змін умов на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Необхідно вживати заходи, спрямовані насамперед, на підтримку галузей економіки, які визначають перспективу і реальність піднесення економіки в цілому. В першу чергу, така підтримка необхідна паливній промисловості, як одній з головних ланок національної економіки, а також легкій , харчовій, деревообробній галузям промисловості.

Ситуація на зареєстрованому ринку праці в 2006-2007 роках дещо покращиться.

Прогнозується, що на протязі 2006 року з питань працевлаштування звернеться 2010чол., 2007 року - 1930 чол. З них: вивільнених в зв'язку зі змінами в організації виробництва у 2006 р.- 76 чол., у 2007 р.-70 чол; звільнених з причин плинності кадрів у 2006р.-405чол., у 2007 р.- 360 чол.; випускників навчальних закладів у 2006 р.-100чол., у 2007р.- 85чол; звільнених на підставі припинення трудового договору або за згодою сторін у 2006 р.- 914 чол., у 2007р.- 890чол.; інших категорій у 2006р.- 490чол., у 2007 р.- 505 чол.

З метою регулювання ситуації на ринку праці у місті впроваджуватимуться активні заходи сприяння зайнятості населення відповідно до Законів України “Про зайнятість населення” та “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”. На протязі 2006 року в різні галузі економіки передбачається працевлаштувати 14 15 чол., 2007 року – 1350 чол., з них по 3 6 – за рахунок надання дотацій роботодавцям на працевлаштування безробітних.

Для соціального захисту громадян, які неспроможні на рівних умовах конкурувати на ринку праці у 2006р. та 2007р. на заброньовані робочі місця буде працевлаштовано по 85 чол.

З метою підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці в 2006 -2007 роках близько 95% незайнятого населення, які звернуться з питання працевлаштування, надаватимуться профорієнтаційні послуги, по 215 чол. планується направити на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, по 260чол. незайнятого населення у 2006р. та 2007р. буде залучено до виконання громадських робіт.

Планується здійснити одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності 55 чоловікам у 2006 р. та 56 чол. - у 2007 р. Таким чином, у 2006 – 2007 роках заходами активної політики зайнятості передбачається охопити 65 % безробітних, або майже кожного другого.

ІІ I . Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

          Прогнозні дані
  Найменування показника 2003 рік 2004 рік 2005 рік    
    звітні дані звітні дані очікувані дані 2006 рік 2007 рік

1

Валова додана вартість, млн. грн.

         

2

Темп росту, зниження (-) валової доданої вартості до попереднього року, %

         

3

Темп росту, зниження (-) обсягів промислової продукції до попереднього року, %

105,5

102,2

99,1

103,3

102,0

4

Темп росту, зниження (-) валової продукції сільського господарства до попереднього року, %

         

5

Обсяг інвестицій в основний капітал у фактичних цінах, млн. грн.

176

150

120

130

135

6

Темп росту, зниження (-) інвестицій в основний капітал до попереднього року (у порівняних цінах), %

77,5

71,1

80,0

108,3

103,8

7

Обсяг прямих іноземних інвестицій, млн. дол. США

1,494

1,499

1,237

1,3

1,4

8

Кількість малих підприємств (діючих), одиниць

234

237

242

247

254

9

Середньорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

1990

1897

1940

1980

2010

10

Середньорічна кількість найманих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

1959

1849

1890

1940

1980

11

Наявні доходи населення з розрахунку на одну особу, грн.

         

12

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн.

- усього

583

733

955

1060

1100

1

у тому числі:

         

1

- у сільському господарстві

-

-

-

-

-

1

- у промисловості

720

879

1171

1225

1280

13

Середньомісячна заробітна плата працівників малих підприємств, грн.

246

293

400

460

520

14

Розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць, тис. осіб

952

942

1725

1400

1400

V . Баланс руху робочої сили через державну службу зайнятості

осіб

        Прогнозні дані
Найменування показника 2003 рік 2004 рік 2005 рік    
  звітні дані звітні дані очікувані дані 2006 рік 2007 рік

1. Пропозиція робочої сили - всього

3239

3214

3064

29 0 5

2 800

2. Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості на початок року

1243

946

914

895

8 70

3. Звернулося за сприянням у праце-влаштуванні незайнятих громадян протягом року - всього

1996

2268

2150

2 01 0

1930

у тому числі:

         

- особи, звільнені у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці

183

169

150

76

70

- особи, звільнені з причин плинності кадрів

379

553

470

405

360

- випускники вищих навчальних закладів

24

42

60

55

50

- випускники професійно-технічних навчальних закладів

22

35

23

25

20

- випускники середніх загальноосвітніх шкіл

32

23

20

20

15

- особи, які звільнились зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби

14

19

20

25

20

- особи, звільнені на підставі припинення трудового договору або за згодою сторін

644

925

927

914

890

- інші категорії незайнятого населення

698

502

480

490

505

4. Працевлаштовано незайнятих громадян протягом року

1403

1505

1460

14 15

1350

5. Чисельність осіб, які зняті з обліку для самостійного працевлаштування та з інших причин протягом року

890

795

709

6 20

600

6. Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості на кінець року

946

914

895

8 70

8 5 0

7. Рівень зареєстрованого безробіття, у відсотках до економічно активного населення працездатного віку (у середньому за рік)

3.4

3.3

3.2

2,9

2,8

VI. Завдання місцевим органам виконавчої влади та органам

місцевого самоврядування з розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць на 2006-2007 роки

осіб

  Завдання з розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць
2006 рік 2007 рік
1 2 3

Усього

1400

1400

з них:

   

1. у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

м. Охтирка

1400

1400

2. за видами економічної діяльності:

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

-

-

Рибне господарство

-

-

Добувна промисловість

60

50

Обробна промисловість

200

300

Виробництво електроенергії, газу та води

7

10

Будівництво

15

25

Оптова і роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту

610

535

Готелі та ресторани

30

25

Транспорт і зв’язок

95

60

Фінансова діяльність

10

10

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

30

30

Державне управління

-

-

Освіта

10

15

Охорона здоров’я та соціальна допомога

10

30

Колективні, громадські та особисті послуги

323

300

Послуги домашньої прислуги

-

10

Екстериторіальна діяльність

-

-

VII. Обсяги надання соціальних послуг державною службою

зайнятості на 2006-2007 роки

осіб

Найменування показника 2003 рік звітні дані 2004 рік звітні дані 2005 рік очікувані дані Прогнозні дані
2006 рік 2007 рік

1. Працевлаштовано - всього

(р.1.1. + р.1.2. + р.1.3.)

1403

1505

1460

1 4 15

13 5 0

в тому числі:

         

1.1. на вільні та новостворені робочі місця за сприяння державної служби зайнятості - всього

1304

1401

1375

1 3 24

12 5 8

з них:

         

- на заброньовані робочі місця

58

73

60

85

7 5

- на сезонні роботи

         

1.2. шляхом надання дотацій роботодавцям

26

36

37

36

36

1.3. шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності

73

68

48

55

56

2. Проходило професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

213

214

213

215

215

3. Надано профорієнтаційних послуг

2750

2735

2300

2700

2725

4. Залучено до участі в оплачуваних громадських роботах

307

311

250

2 6 0

2 6 0

VI II . Заходи щодо поліпшення ситуації на регіональному ринку праці у 2006 – 2007 роках

Найменування заходу

Виконавці (місцеві органи виконавчої влади, інші установи та організації)

Термін виконання

1

2

3

1. Професійно-освітня підготовка кадрів, підвищення якості робочої сили

1. Надавати підприємствам, незалежно від форм власності та підпорядкування, консультативно-методичну допомогу з питань професійного навчання кадрів на виробництві, підвищення якості робочої сили, забезпечення розвитку та збереження кадрового потенціалу.

Управління праці та соціального захисту населення, управління економіки та інвестиційної політики міськвиконкому

Протягом 2006-2007 років

2. Визначати потребу в підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів. Передбачити кошторисом ф інансування заходів щодо професійного навчання кадрів на виробництві, зокрема, у сумі:

- Охтирське УБР – 65,0 тис. грн.

- ВАТ "Охтирський пивоварний завод" -10,0 тис.грн.

Підприємства, установи та організації міста

2006-2007рр.

2006 р.

2006 р.

3. Здійснити підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації по 215 безробітних, в тому числі для самозайнятості:

- 55 чол.

- 56 чол.

Міськрайонний центр зайнятості

Протягом

2006-2007рр.

2006р.

2007р.

2. Збереження і створення робочих місць, сприяння розвитку підприємництва та самостійній зайнятості населення

1. Сприяти збереженню існуючих і створенню по 500 нових робочих місць

на підприємствах міста, в т. ч. по 3 6 робочих місць в рахунок надання дотацій .

Керівники підприємств, установ та організацій міста, управління економіки та інвестиційної політики міськвиконкому, міськрайонний центр зайнятості

2006-2007рр.

2. Підтримувати розвиток малого і середнього підприємництва, організувати проведення навчання основам підприємницької діяльності безробітних 55чол. ( 2006р.)та 56 чол.( 2007р.).

Управління економіки та інвестиційної політики міськвиконкому, міськрайонний центр зайнятості

2006-2007рр.

3. Здійснювати моніторинг щодо ринку праці і виконання програми зайнятості на 2006-2007роки

Управління праці та соціального захисту населення, міськрайонний центр зайнятості

Протягом

2006-2007 років

3. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

1. Щорічно передбачити бронювання по 85 робочих місць на підприємствах, установах та організаціях міста для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і нездатні конкурувати на ринку праці.

Міськрайонний центр зайнятості, підприємства установи та організації міста

2006 – 2007 рр.

2. Працевлаштувати шляхом надання дотацій роботодавцям 15 чол., які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, в т.ч. 5 чол. із безробітних сімей

Міськрайонний центр зайнятості

Протягом 2006 р.

3. Забезпечити в межах повноважень всебічне сприяння працевлаштуванню осіб з обмеженими фізичними можливостями

Управління праці та соціального захисту населення, міськрайонний центр зайнятості

2006-2007рр.

. Надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним

1. Забезпечити організацію та проведення щорічно для 130 безробітних занять з технології активного пошуку роботи та оволодіння навиками самостійного працевлаштування .

Міськрайонний центр зайнятості

Протягом

2006 – 2007 рр.

2. Забезпечити щорічно участь в громадських роботах по 260 чол. безробітних, в т. ч. по 50 чол. за рахунок коштів ФЗДССУВБ

Міськрайонний

центр зайнятості,

підприємства, установи та організації міста

Протягом

2006 – 2007 рр.

3. Працевлаштувати на вільні робочі місця 1324 чол. у 2006р. та 1258 чол. - у 2007р., в першу чергу жінок, молодь, інвалідів та інші категорії безробітних, які неспроможні конкурувати на ринку праці.

Міськрайонний

центр зайнятості,

підприємства, установи та організації міста

Протягом

2006-2007рр.

4. Провести дві ярмарки вакансій для незайнятого населення та дві міні ярмарки для осіб з обмеженими фізичними можливостями із залученням до участі не менше 30 підприємств, установ та організацій міста, малих підприємств та приватних підприємців. Для надання соціальних послуг працевлаштувати не менше ніж 100 чол. безробітних.

Міськрайонний

центр зайнятості, підприємства, установи та організації міста

Щорічно

2006 – 2007 рр.

5. Регулювання соціально-трудових відносин

1. Здійснювати експертизи колективних договорів та контролювати виконання на підприємствах, установах та організаціях міста наданих сторонами зобов’язань. Сприяти укладанню колективних договорів з метою регулювання продуктивної зайнятості .

Управління праці та соціального захисту населення

Протягом

2006-2007 років

2. Передбачати в колективних договорах підприємств, установ та організацій міста зобов’язання щодо дотримання соціальних гарантій, мінімальних державних гарантів в оплаті праці, охороні праці, забезпечення зайнятості працівників.

Роботодавці, профспілкові комітети, управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому

Протягом

2006-2007 років

3. Передбачити витрати за рахунок усіх джерел фінансування на заходи з охорони праці, зокрема:

- ДП "Охтирський КХП" – 158,0 тис.грн.;

- ВАТ "Охтирський хлібокомбінат" – 23,3тис.грн.;

- Охтирське УБР – 450,0 тис.грн.

Підприємства, установи та організації міста

2006-2007рр.

2006р.

2006р.

2006р.

IX. Прогноз територіально-галузевої структури працівників,

вивільнених у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці,

на 2006 рік

Прогноз вивільнення працівників на 2006 рік
Всього, осіб в тому числі за видами економічної діяльності
Добувна промисло- вість Обробна промисло- вість Будівниц-тво Виробництво електроенер-гії, газу та води Колективні, громадські послуги

76

30

30

5

10

1