ТЕСТ

Портал працює в тестовому режимі. Надайте свої пропозиції, як зробити його ще кращим.

  • Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Програма зайнятості на 2008-2009 роки

МІСЬКА ПРОГРАМА

зайнятості населення

на 2008 – 2009 роки

м. Охтирка

Вступ

Міська програма зайнятості населення на 2008 – 2009 роки (далі Програма) розроблена з метою реалізації завдань, що визначені Указом Президента України від 11 липня 2005 року № 1073 «Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні», Програмою діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям».

Нормативно-правовою базою розробки Програми є Конституція України, Закони України «Про зайнятість населення», «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 17 травня 2007 року № 231 про затвердження макету територіальної (регіональної) програми зайнятості населення на 2008 – 2009 роки, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.07.2007р. № 388 «Про обласні заходи щодо реалізації в 2007 – 2008 роках Основних напрямів проведення державної політики зайнятості на період до 2009 року та розроблення проекту обласної програми зайнятості населення на 2008 – 2009 роки», рішення виконавчого комітету міської ради від 15.08.2007р. № 261 «Про затвердження складу робочої групи з розробки проекту міської програми зайнятості населення на 2008 – 2009 роки».

Програма розроблена управлінням праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради спільно з управліннями економіки та інвестиційної політики міської ради, Охтирським міськрайонним центром зайнятості, відділом статистики в Охтирському районі, профспілками та роботодавцями міста відповідно до Основних напрямків проведення державної політики зайнятості на період до 2009 року.

Термін реалізації програми – 2008 – 2009 роки.

1. Паспорт

міської програми зайнятості населення на 2008-2009 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Охтирська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.08.2007р. № 261 «Про затвердження складу робочої групи з розробки проекту міської програми зайнятості населення на 2008 – 2009 роки»

3.

Розробник програми

Управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради

4.

Співрозробники програми

Управління економіки та інвестиційної політики міської ради, Охтирський міськрайонний центр зайнятості, відділ статистики в Охтирському районі

5.

Відповідальні виконавці програми

Управління праці та соціального захисту населення міської ради, управління економіки та інвестиційної політики міської ради, Охтирський міськрайонний центр зайнятості

6.

Учасники програми

Підприємства, установи, організації міста, міська організація роботодавців «Діалог» та профспілки

7.

Термін реалізації програми

2008 – 2009 роки

2. Визначення основних проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

З 2002 року в місті спостерігалась тенденція до скорочення чисельності населення. Починаючи з 2006 року ситуація поліпшується. За статистичними даними в останні три роки число народжених зросло, смертність зменшилась, але ще майже удвічі перевищує народжуваність.

Причинами такої демографічної ситуації є суспільно-економічні фактори: вікова структура населення, стан охорони здоров’я, економічного добробуту та інші.

Населення працездатного віку із загальної чисельності наявного по місту складає 60 %, або 30,1 тис. чол. При цьому зайнято в усіх сферах економічної діяльності відносно працездатного населення 59 %, у т.ч. в галузях економіки - 43 %.

Соціально-економічним фактором, який безпосередньо має вплив на рівень життя населення, є його зайнятість. Обмеженість робочих місць, невідповідність пропозиції робочої сили попиту призводить до безробіття та трудової міграції. На одне вільне робоче місце претендують 3,5 особи з числа незайнятих.

У результаті природного і міграційного скорочення чисельність населення по місту у 2005році зменшилась на 327 осіб, а з 2006 року спостерігається незначний приріст (за 2006 р. – 11 осіб., за 9 місяців 2007 р. – 78 осіб). За неофіційними даними близько 1,7 тис. осіб виїхали за межі міста в пошуках високооплачуваної роботи, що становить 5,5 % від середньорічної чисельності постійного населення в працездатному віці.

У місті існує проблема щодо працевлаштування молоді (до 35 років) та жінок. Із загальної чисельності незайнятого населення, яке скористалось послугами державної служби зайнятості, понад 50 % становить молодь та майже 50 % - жінки.

Поширеним явищем є робота в умовах вимушеної неповної зайнятості працівників переважно малого та середнього бізнесу, які становлять 9 % середньооблікової чисельності штатних працівників.

Недостатній рівень фінансування заходів щодо професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації кадрів безпосередньо підприємствами міста.

3. Мета програми

Основною метою Програми є забезпечення реалізації державної політики зайнятості населення на території міста щодо розвитку трудового потенціалу, зростання добробуту та підвищення рівня зайнятості населення, створення нових робочих місць, соціального захисту безробітних на основі взаємодії міської влади, роботодавців та профспілок.

4. Основні завдання Програми

· Підвищити продуктивність використання робочої сили;

· посилити мотивацію до легальної продуктивної зайнятості;

· зберегти ефективно функціонуючі та створити нові робочі місця у галузях економіки;

· створити умови для самостійної зайнятості розвитку підприємницької ініціативи населення;

· сприяти професійній підготовці кадрів, підвищенню якості робочої сили;

· сприяти зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

5. Основні тенденції соціально - економічного розвитку міста і ринку праці

Основним цільовим завданням на 2008 - 2009 роки залишається досягнення сталого зростання обсягів виробництва на основі фінансової стабільності, ефективного використання існуючого виробничого потенціалу, адаптації підприємств до ринкових умов, послідовного нарощування інвестиційних ресурсів, підвищення ефективності їх використання.

Враховуючи особливості нашого міста, наявний потенціал, визначено основні пріоритети. У промисловості – це орієнтація на задоволення потреб народного господарства, використання місцевих паливно-енергетичних ресурсів, наявної технологічної бази виробництва, збереження природного середовища і відтворення його ресурсів. Перш за все, це розвиток нафтогазовидобувної промисловості, машинобудування, електроенергетики, харчової промисловості.

За попередніми розрахунками передбачається, що у 2008 році темп росту обсягів промислового виробництва по місту становитиме 102,0 % до попереднього року, у 2009 – 102,5 % відносно 2007 року.

В найближчі два роки значна увага приділятиметься залученню інвестицій, а саме роботі з банками, кредитними спілками щодо видачі довгострокових кредитів; інформуванні підприємств про виставки товаровиробників як на місцевому, так і на міжрегіональному рівнях; поглибленню контактів та розвитку вигідної співпраці; організації співпраці з інвестиційними компаніями. За прогнозними даними обсяг інвестицій в основний капітал у розрахунку на 1 особу у фактичних цінах у 2008 році складе 4208,1 грн. та у 2009 – 4396,0 грн.

Для підтримки та розвитку підприємництва в місті сесією міської ради у грудні 2006 року затверджена програма розвитку малого підприємництва м. Охтирка на 2007 - 2008 роки. На реалізацію заходів Програми у 2008 році заплановано використати 30,0 тис. грн.

Очікується, що у 2008 та 2009 роках приріст заробітної плати в цілому по місту становитиме по 25,0 % щорічно, середньомісячна заробітна плата штатних працівників складе у 2008 році 2000,0 грн., у 2009 – 2500,0 грн.

Важливим кроком у розв’язанні економічних проблем має стати правове та законодавче забезпечення виробництва і збуту продукції відповідно до змін умов на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Необхідно вживати заходи, спрямовані насамперед на підтримку галузей економіки, які визначають перспективу і реальність піднесення економіки в цілому. В першу чергу така підтримка необхідна паливній промисловості, як одній з головних ланок національної економіки, а також легкій, харчовій, деревообробній галузям промисловості.

Прогнозується, що у 2008-2009 роках на зареєстрованому ринку праці ситуація покращиться. Протягом 2008 року з питань працевлаштування до Охтирського міськрайонного центру зайнятості звернеться 1957 осіб, 2009 р. - 1960 осіб. З них: вивільнених в зв'язку зі змінами в організації виробництва у 2008 р. -100 осіб, у 2009 -90 осіб; звільнених з причин плинності кадрів у 2008 р. - 260 осіб, у 2009 р. - 255 осіб; випускників навчальних закладів у 2008 р.- 77 осіб, у 2009р. – 75 осіб; звільнених на підставі припинення трудового договору або за згодою сторін у 2008 р. - 858 осіб, у 2009р. - 885 осіб; інших категорій у 2008р.- 645 осіб, у 2009 р.- 640 осіб.

З метою регулювання ситуації на ринку праці у місті впроваджуватимуться активні заходи сприяння зайнятості населення відповідно до Законів України “Про зайнятість населення” та “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”. У 2008 році в різні галузі економіки міста передбачається працевлаштувати 1420 осіб, 2009 р. – 1430 осіб, з них по 31 – за рахунок надання дотацій роботодавцям на працевлаштування безробітних.

Для соціального захисту громадян, які неспроможні на рівних умовах конкурувати на ринку праці буде заброньовано у 2008 та 2009 роках по 90 робочих місць.

З метою підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці в 2008 -2009 роках близько 90 % незайнятого населення, які звернуться з питання працевлаштування, надаватимуться профорієнтаційні послуги, планується направити на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у 2008 році 220 осіб, у 2009 – 260 осіб, до виконання громадських робіт у 2008 та 2009 роках буде залучено по 250 осіб незайнятого населення.

Планується здійснити одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності 25 особам у 2008 та 20 особам у 2009 роках. Таким чином, у 2008 – 2009 роках заходами активної політики зайнятості передбачається охопити 74,0 % безробітних.

5.1. Основні показники соціально-економічного розвитку міста

        Прогнозні дані
Найменування показника 2005 рік 2006 рік 2007 рік    
  (звітні дані) (звітні дані)

(очікувані дані)

2008 рік 2009 рік

1. Валовий регіональний продукт,

млн. грн.

Заповнюється на рівні регіону

2. Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, у відсотках до попереднього року

Заповнюється на рівні регіону

3. Темп зростання (зниження) обсягу промислової продукції (робіт, послуг), у відсотках до попереднього року

103,0

107,4

101,6

102,0

102,5

4. Темп зростання (зниження) валової продукції сільського господарства, у відсотках до попереднього року

(Для РДА - с/г підприємств)

         

5. Обсяг інвестицій в основний капітал у фактичних цінах на одну особу, грн.

3215,7

3917,3

4028,1

4208,0

4396,0

6. Приріст, зниження (-) інвестицій в основний капітал (у порівняних цінах), у відсотках до попереднього року

-12,0

+4,0

+4,2

+4,5

+4,5

7. Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу, дол. США

25,1

25,2

25,3

25,4

25,5

8.Кількість малих підприємств, одиниць

249

237

240

245

250

9. Середньорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

1,493

1,315

1,330

1,370

1,400

10. Середньорічна кількість найманих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

1,461

1,279

1,293

1,335

1,370

11. Середньооблікова чисельність штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців), тис. осіб

13,1

13,2

12,7

12,8

12,9

12. Наявні доходи населення з розрахунку на одну особу, грн.

Заповнюється на рівні регіону

13. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців), грн.

- усього

966,0

1271,0

1600,0

2000,0

2500,0

у тому числі за видами економічної діяльності:

- сільське господарство та пов’язані з ним послуги

         

- промисловість

1220,0

1565,0

1950,0

2438,0

3048,0

14. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств, грн.

390,53

440,92

500,0

625,0

781,0

5.2. Основні показники регіонального ринку праці

        Прогнозні дані
Найменування показника 2005 рік 2006 рік 2007 рік    
  (звітні дані) (звітні дані) (очікувані дані) 2008 рік 2009 рік

1. Середньорічна чисельність наявного населення, тис. осіб

49,825

49,795

49,891

49,8

49,7

2. Зайняте населення віком 15 – 70 років

Заповнюється на рівні регіону

(у середньому за рік), тис. осіб

– усього

Заповнюється на рівні регіону

у тому числі працездатного віку

Заповнюється на рівні регіону

3.Рівень зайнятості, у відсотках до населення:

віком 15 – 70 років

Заповнюється на рівні регіону

працездатного віку

Заповнюється на рівні регіону

4. Безробітне населення віком 15 – 70 років, визначене за методологією МОП (у середньому за рік), тис. осіб

Заповнюється на рівні регіону

у тому числі працездатного віку

Заповнюється на рівні регіону

5. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, у відсотках до економічно активного населення:

віком 15 – 70 років

Заповнюється на рівні регіону

працездатного віку

Заповнюється на рівні регіону

6. Співвідношення між середньорічною чисельністю безробітних, які користуються послугами державної служби зайнятості, та середньорічною чисельністю безробітних, визначеною за методологією МОП, відсотків

Заповнюється на рівні регіону

7. Чисельність працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості:

знаходилися в неоплачуваних відпустках з ініціативи адміністрації підприємств, установ та організацій, осіб

202

-

-

-

-

працювали в режимі неповного робочого дня (тижня), осіб

1330

1197

1077

969

873

8. Рівень вимушеної неповної зайнятості працівників (у відсотках до середньооблікової чисельності штатних працівників), які:

знаходилися в неоплачуваних відпустках з ініціативи адміністрації підприємств, установ та організацій

1,5

-

-

-

-

працювали в режимі неповного робочого дня (тижня)

10,2

9,1

8,2

7,4

6,6

9. Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць, тис. осіб

1,728

1,443

1,250

1,250

1,250

5.3. Баланс руху робочої сили через державну службу зайнятості

осіб

        Прогнозні дані
Найменування показника 2005 рік 2006 рік 2007 рік    
  (звітні дані) (звітні дані) (очікувані дані) 2008 рік 2009 рік

1. Пропозиція робочої сили – усього

2977

2821

2538

2570

2580

2. Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості на початок року

914

837

628

613

620

3. Чисельність незайнятих громадян, які звернулися до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні протягом року – усього:

2063

1984

1910

1957

1960

у тому числі:

- особи, звільнені у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці

137

161

105

100

90

- особи, звільнені з причин плинності кадрів

397

304

280

260

255

- випускники вищих навчальних закладів

53

53

48

45

40

- випускники професійно-технічних навчальних закладів

27

19

21

21

22

- випускники середніх загальноосвітніх шкіл

18

11

10

13

13

- особи, які звільнились зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби

20

10

15

15

15

- особи, звільнені на підставі припинення трудового договору або за згодою сторін

762

808

821

858

885

- інші категорії незайнятого населення

649

618

610

645

640

4. Чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості протягом року

1382

1427

1420

1420

1430

5. Чисельність незайнятих громадян, знятих з обліку для самостійного працевлаштування та з інших причин протягом року

758

766

505

530

520

6. Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості на кінець року

837

628

613

620

630

5.4. Завдання з розширення сфери застосування праці за рахунок

створення нових робочих місць на 2008-2009 роки

осіб

  Завдання з розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць
2008 рік 2009 рік
1 2 3

Усього

1250

1250

з них:

   

1. у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

м. Охтирка

1250

1250

2. за видами економічної діяльності:

Добувна промисловість

45

45

НГВУ «Охтирканафтогаз» ВАТ «Укрнафта»

45

45

Переробна промисловість

150

150

ВАТ «Охтирська швейна фабрика»

40

30

ВАТ «Охтирсільмаш»

 

25

ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів»

25

15

ВАТ «Охтирський хлібокомбінат»

10

10

ТОВ Торговий дім «Охтирський хліб»

10

 

Філія «Охтирський сир комбінат»

ПП «Рось»

5

5

ВАТ «Охтирський пивоварний завод»

5

5

Інші

60

60

Будівництво

20

30

Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

750

730

Діяльність готелів і ресторанів

40

50

Діяльність транспорту і зв’язку

60

50

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

10

10

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

15

15

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

160

170

5.5. Обсяги надання соціальних послуг державною службою

зайнятості на 2008 - 2009 роки

осіб

Найменування показника 2005 рік (звітні дані) 2006 рік (звітні дані) 2007 рік (очікувані дані) Прогнозні дані
2008 рік 2009 рік

1. Чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості – усього

(1.1 + 1.2 + 1.3)

1382

1427

1420

1420

1430

у тому числі:

         

1.1) на вільних та створених робочих місцях – усього

1296

1372

1364

1365

1380

з них:

         

- на заброньованих робочих місцях

54

85

80

90

90

- на сезонних роботах

-

-

-

-

-

1.2) шляхом надання дотації роботодавцям

39

32

31

3 1

3 1

1.3) шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для здійснення безробітними підприємницької діяльності

47

23

25

25

20

2. Чисельність незайнятих громадян, які проходили професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за сприяння державної служби зайнятості

220

203

215

220

2 6 0

3. Чисельність громадян, яким надано профорієнтаційні послуги державною службою зайнятості

1586

1479

1655

2313

2322

4. Чисельність незайнятих громадян, залучених до участі в оплачуваних громадських роботах державною службою зайнятості

261

2 41

2 6 0

250

250

6. Заходи щодо поліпшення ситуації на ринку праці

у 2008 – 2009 роках

Найменування заходу

Виконавці ( органи місцевого самоврядування, установи та організації, сторони соціального діалогу)

Термін виконання

1

2

3

Збереження і створення робочих місць, сприяння розвитку підприємництва та самостійній зайнятості населення, розв’язання інших проблем зайнятості населення

1. Сприяти збереженню існуючих і створенню щорічно по 370 нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці на підприємствах міста, в т. ч. в рахунок надання дотацій.

Підприємства, установи та організації міста, управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради, Охтирський міськрайонний центр зайнятості

Протягом

2008-2009 рр.

2. Створити нові робочі місця на підприємствах міста:

- НГВУ «Охтирканафтогаз» ВАТ «Укрнафта» - по 45 р. м.;

- ТОВ «Торговий дім «Охтирський хліб» - 10 р. м.;

- ВАТ «Охтирський хлібокомбінат» - по 10 р. м.;

- ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів»:

- 25 р. м.;

- 15 р. м.;

- Торговий центр – 50 р. м.

Підприємства міста

2008 – 2009 рр.

2008р.

2008 – 2009 рр.

2008 р.

2009 р.

2009 р.

3. За рахунок відновлення роботи підприємств створити нові робочі місця на:

- ВАТ «Охтирська швейна фабрика» - 40 р. м.;

- ВАТ «Охтирсільмаш» - 25 р. м.

ВАТ «Охтирська швейна фабрика»,

ВАТ «Охтирсільмаш»

2008 р.

2009 р.

4. Підтримувати розвиток малого і середнього підприємництва, організувати проведення навчання основам підприємницької діяльності безробітних

Управління економіки та інвестиційної політики міської ради, Охтирський міськрайонний центр зайнятості

Протягом

2008-2009 рр.

5. Здійснювати моніторинг щодо ринку праці і виконання програми зайнятості на 2008 -2009 роки.

Управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради, Охтирський міськрайонний центр зайнятості

Протягом

2008-2009 рр.

6. Забезпечити контроль за додержанням законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття з метою реалізації прав і гарантій працівників, недопущення використання найманої праці без оформлення трудових відносин.

Управління праці та соціального захисту населення міської ради, Охтирський міськрайонний центр зайнятості, Охтирська міжрайонна державна податкова інспекція

Протягом

2008-2009 рр.

2 Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту

і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

1. Забронювати щорічно по 90 робочих місць на підприємствах, установах та організаціях міста для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

Охтирський міськрайонний центр зайнятості, підприємства установи та організації міста

Протягом

2008-2009 рр.

2. Працевлаштувати шляхом надання дотацій роботодавцям не менше 15 осіб, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, в т.ч. 5 осіб із безробітних сімей

Охтирський міськрайонний центр зайнятості

Протягом

2008 р.

3. Забезпечити в межах повноважень всебічне сприяння працевлаштуванню осіб з обмеженими фізичними можливостями

Управління праці та соціального захисту населення міської ради, Охтирський міськрайонний центр зайнятості

Протягом

2008-2009 рр.

3. Професійна підготовка кадрів, підвищення якості робочої сили

1. Надавати підприємствам, незалежно від форм власності та підпорядкування, консультативно-методичну допомогу з питань професійного навчання кадрів на виробництві, підвищення якості робочої сили, забезпечення розвитку та збереження кадрового потенціалу.

Управління праці та соціального захисту населення міської ради

Протягом

2008-2009 рр.

2. Визначати потребу в підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів. Передбачити кошторисом фінансування заходів щодо професійного навчання кадрів на виробництві, зокрема:

- Охтирське управління бурових робіт – 84,0 тис. грн.

- Філія «Охтирський сир комбінат ПП «Рось» – 6,0 тис.грн.

Підприємства, установи та організації міста

Протягом

2008-2009 рр.

2008 р.

2008 р.

3. Здійснити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних:

- 220 осіб

- 260 осіб

Охтирський міськрайонний центр зайнятості

Протягом

2008-2009 рр.

2008р.

2009р.

4. Регулювання соціально - трудових відносин, використання робочої сили

1. Здійснювати експертизи колективних договорів, моніторинг їх укладення і виконання на підприємствах, установах та організаціях міста. Сприяти збільшенню кількості підприємств усіх форм власності та чисельності працівників, охоплених колективно – договірним регулюванням з метою забезпечення продуктивної зайнятості.

Управління праці та соціального захисту населення міської ради

Протягом

2008-2009 рр.

2. Передбачати в колективних договорах підприємств, установ та організацій міста зобов’язання щодо дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, фінансування витрат на заходи з охорони праці, надання соціальних пільг і гарантій, забезпечення зайнятості працівників та створення нових робочих місць.

Роботодавці, профспілкові комітети, управління праці та соціального захисту населення міської ради

Протягом

2008-2009 рр.

3. З метою сприяння ефективному використанню робочої сили забезпечити проведення з населенням відповідної консультативної та роз’яснювальної роботи для посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості.

Управління праці та соціального захисту населення міської ради, профспілки

Протягом

2008-2009 рр.

5. Надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним

1. Забезпечити організацію та проведення щорічно для 250 безробітних занять з технології активного пошуку роботи та оволодіння навиками самостійного працевлаштування .

Охтирський міськрайонний центр зайнятості

Протягом

2008– 2009 рр.

2. Провести не менше 20 міні-ярмарок вакансій для незайнятого населення, ярмарок вакансій загальних для незайнятого населення та ярмарок вакансій для осіб з обмеженими фізичними можливостями із залученням до участі не менше 60 підприємств, установ та організацій міста, малих підприємств та приватних підприємців. Охопити участю в цих заходах не менше 60 % незайнятого населення, після проведених заходів працевлаштувати не менше 50 % незайнятого населення.

Охтирський міськрайонний

центр зайнятості, підприємства, установи та організації міста

Щорічно

2008 – 2009 рр.

3. Забезпечити організацію та проведення щорічно для 200 безробітних семінарів з орієнтації молоді на приоритетні на ринку праці професії; для 250 безробітних - семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність.

Охтирський міськрайонний центр зайнятості

Протягом

2008 – 2009 рр.

4. Забезпечити щорічно участь в громадських роботах по 250 безробітних, в т. ч. по 3 0 осіб за рахунок коштів ФЗДССУВБ

Охтирський міськрайонний

центр зайнятості, підприємства, установи та організації міста

Протягом

2008 – 2009 рр.

5. Працевлаштувати на вільні робочі місця 1365 осіб у 2008році та 1380 осіб - у 2009 році, в першу чергу жінок, молодь, інвалідів та інші категорії безробітних, які неспроможні конкурувати на ринку праці.

Охтирський міськрайонний центр зайнятості, підприємства, установи та організації міста

Протягом

2008-2009 рр.

7. Моніторинг і контроль за ходом виконання Програми

Результати реалізації міської програми зайнятості населення на 2008-2009 роки визначаються шляхом проведення моніторингу ринку праці та створення нових робочих місць.

Для проведення моніторингу застосовуються основні показники соціально-економічного розвитку регіону та регіонального ринку праці, завдання створення нових робочих місць.

Основними завданнями моніторингу реалізації Програми є збір, узагальнення, періодичний аналіз відповідних показників та визначення ефективності реалізації Програми.

Моніторинг проводиться на підставі даних Охтирського міськрайонного центру зайнятості, управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради, державного реєстратора відділу реєстраційно – дозвільних процедур Охтирської міської ради, відділу статистики в Охтирському районі.

Здійснення організаційно – практичних заходів щодо виконання показників і завдань Програми покладено на управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради, Охтирський міськрайонний центр зайнятості, управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради.

Управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради за підсумками року до 1 березня готує на розгляд міської ради узагальнену інформацію про хід виконання Програми.

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням покладається на управління праці та соціального захисту населення Охтирської міської ради.

Секретар міської ради В.І.Попович